Regulamin serwisu


 

Wstęp

  1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych pod adresami „easypv.pl” i „xxx.easypv.pl” oraz ich podstron (zwanych dalej „Serwisem„) przez FORECO Damian Szramowiak (ul. Portowa 13b lok. 147, 76-200 Słupsk), NIP 8393107896, REGON 221938330 usług pomagających w tworzeniu ofert fotowoltaicznych, w szczególności w zakresie: obsługi i administracyjnej ofert, bazy ofert, edycji komponentów instalacji, raportowania przychodów itp. (zwanych dalej „Usługami”). Usługi świadczone są w tzw. modelu SaaS (Software as a Service), za pośrednictwem oprogramowania udostępnianego Usługobiorcy przez Usługodawcę
  2. Z Usługodawcą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@easypv.pl
  3. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne mające ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędące konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (tj. korzystające z Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), osoby prawne i inne podmioty, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej „Usługobiorcami”). Usługi nie są przeznaczone dla konsumentów z uwagi na ich charakter i w związku z tym do rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie NIP.
  4. Korzystanie z Usług jest uzależnione od akceptacji Regulaminu. Przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
  5. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych i używania plików zwanych ciasteczkami (cookies) zawarto w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

 

Korzystanie z Serwisu

  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z Internetem i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą korzystanie z Serwisu (w szczególności Chrome, Firefox, Edge) oraz aktualne oprogramowanie do wyświetlania plików PDF, a także aktywny adres poczty elektronicznej (wymagania techniczne).
  2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do Serwisu.
  3. Serwis i zawarte w nim treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do korzystania z Usług. Na wykorzystanie ich w innym celu wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Usługodawcy.
  4. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści lub podejmowanie w nim działań o charakterze bezprawnym, w szczególności umieszczanie treści zniesławiających lub znieważających, naruszających dobra osobiste lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich, naruszających dobre obyczaje, wprowadzających celowo w błąd, stosowanie szkodliwego oprogramowania, a także dostarczanie treści lub podejmowanie działań sprzecznych z tzw. Netykietą i innymi ustalonymi zwyczajami lub propagujących przemoc lub nienawiść.
  5. Zakazane jest podejmowanie działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu lub uzyskania z Serwisu danych, które nie zostały udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę.
  6. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w celu transmisji lub wysyłania niezamówionej informacji handlowej, a także wykorzystywanie go do jakichkolwiek celów marketingowych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  7. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę dostępu do Serwisu lub ograniczyć ten dostęp ze skutkiem natychmiastowym, jeśli ten naruszy Regulamin lub przepisy prawa przy korzystaniu z Usług albo będzie w inny sposób działał na szkodę Usługodawcy lub innych osób. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zastosowanych środkach. Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
  8. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania danych umieszczanych w Serwisie lub przesyłanych za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Usługodawca może te dane udostępniać osobom trzecim, jednak wyłącznie w zakresie dotyczącym funkcjonowania aplikacji.
  9. Usługobiorca zwolni Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności i kosztów związanych z naruszeniem przez Usługobiorcę Regulaminu oraz zobowiązany jest do zwrócenia Usługodawcy wszystkich poniesionych przez niego w związku z tym kosztów.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego uaktualniania w Serwisie danych identyfikujących go i swoich danych kontaktowych w przypadku ich zmiany. Usługobiorca odpowiada za prawdziwość i poprawność tych danych.

 

Świadczenie Usług

  1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która jest zawierana na odległość przez Usługobiorcę z Usługodawcą z chwilą zarejestrowania się i założenia konta użytkownika w Serwisie. Przedmiot i treść tej umowy określają postanowienia niniejszego Regulaminu, opcje i zakres Usług wybrany przez Usługodawcę w Serwisie i cennik zamieszczony w Serwisie, a także postanowienia Polityki prywatności zamieszczonej w Serwisie.
  2. W celu rejestracji w Serwisie należy kliknąć w Serwisie przycisk „Przetestuj”, „Rozpocznij bezpłatny okres próbny” lub inny o podobnym znaczeniu. Pojawi się okno, w którym należy podać adres poczty elektronicznej, zapoznać się z Regulaminem, informacją o przetwarzaniu danych osobowych i Polityką prywatności oraz wybrać pole potwierdzające akceptację tych dokumentów, a następnie zaakceptować formularz. Dostęp testowy zostanie udzielony w ciągu 24h od wysłania zapytania.Dostępne są opcje bezpłatnej subskrypcji (dostęp na 48h) i płatne (miesięczne lub roczne). W przypadku wybrania opcji płatnej można wybrać długość okresu rozliczeniowego po przejściu do zakładki Cennik. Po dokonaniu zakupu wybranej subskrypcji udostępnione zostają wybrane Usługi w Serwisie w ciągu 48h – potwierdzenie zostanie wysłane na wskazany w zamówieniu adres e-mail. W tym momencie zakończony zostaje proces rejestracji w Serwisie konta Usługodawcy i zawarta zostaje umowa miedzy Usługobiorcą a Usługodawcą o świadczenie wybranego zakresu Usług.
  3. Usługobiorca może dokonywać zmian pakietu (zmiana na wyższy lub niższy) w panelu Moje konto. Zmiany wchodzą w życie od następnego okresu rozliczeniowego (w ciągu miesiąca lub roku – zależnie od wybranej subskrypcji)
  4. Dostęp do konta Usługobiorcy w Serwisie umożliwiający mu korzystanie z przysługujących mu Usług możliwy jest po zalogowaniu w Serwisie za pomocą loginu identyfikującego Usługobiorcę i hasła. Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w poufności danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Usługobiorcę tych danych osobom trzecim.

 

Opłaty

  1. Opłaty za korzystanie z Usług mają charakter opłat abonamentowych płatnych za okresy rozliczeniowe o długości wybranej przez Usługobiorcę przy zawieraniu lub zmianie umowy na świadczenie Usług.
  2. Aktualne opłaty za Usługi w opcji płatnej dla różnych okresów rozliczeniowych podane są w cenniku zamieszczonym w Serwisie zawierającym ceny netto.
  3. Usługobiorca płaci za Usługi z góry, w momencie wybrania lub zmiany opcji i zakresu Usług albo rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego, za pośrednictwem serwisu płatności online prowadzonego przez zewnętrzny podmiot, w którym dostępne są różne opcje dokonania płatności, w szczególności płatność przelewem, usługą Blik lub kartą płatniczą. O konieczności dokonania opłaty w celu zachowania wybranej opcji i zakresu Usług oraz terminie jej uiszczenia Usługobiorca będzie poinformowany po zalogowaniu się do Serwisu lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku opłaty we wskazanym terminie możliwość korzystania z Usług zostanie zablokowana do czasu wniesienia opłaty.
  4. Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Ewentualne koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
  5. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT w oparciu o dane Usługobiorcy wskazane w ustawieniach konta Usługobiorcy w Serwisie. Przyjmuje się, że Usługobiorca rozpoczynając korzystanie z Usług w opcji płatnej akceptuje stosowanie faktur elektronicznych. Usługodawca dostarczy fakturę Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej niezwłocznie po jej wystawieniu po uzyskaniu zapłaty.
  6. Zmiany opłat za korzystanie z Usług będą ogłaszane w cenniku w Serwisie, a Usługobiorcy korzystający z opcji płatnej Usług będą o nich dodatkowo informowani pocztą elektroniczną. Zmiany opłat mogą obowiązywać dla danego Usługobiorcy od okresu rozliczeniowego następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym, w szczególności w przypadku zmiany opcji lub zakresu Usług.

 

Metody płatności

  1. W zakresie realizacji usług płatności (w tym płatności cyklicznych) usługodawca korzysta z platformy PayU. Wszelkie płatności dokonywane w ramach zakupu subskrypcji są realizowane przez PayU S.A.. Główna siedziba (dane do faktury): ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495
  2. Oferowane metody płatności PayU: przelew on-line, karta płatnicza (dla płatności cyklicznych), BLIK.

Automatyczne odnowienie okresu rozliczeniowego i płatności cykliczne

  1. Usługobiorca wybierając dowolny okres rozliczeniowy na korzystanie z Usług może zaznaczyć automatyczne odnowienie okresu rozliczeniowego. W przypadku, w którym Usługobiorca przed upływem okresu rozliczeniowego nie anuluje subskrypcji Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, Usługa będzie świadczona w kolejnym okresie rozliczeniowym.
  2. W przypadku wybrania automatycznego odnawiania okresu rozliczeniowego płatności będą pobierane cyklicznie w sposób automatyczny. Usługa będzie automatycznie przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy w momencie zakończenia jego ważności, a Usługodawca będzie pobierał za niego płatność (za okres rozliczeniowy).
  3. Warunkiem rozpoczęcia następnego okresu rozliczeniowego jest uprzednie uregulowanie abonamentu. Płatności za następny okres rozliczeniowy będą pobierane od 7 do 2 dni przed jego rozpoczęciem.
  4. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z automatycznych płatności za okres rozliczeniowy w dowolnym momencie na stronie Usługodawcy w koncie Usługobiorcy. Aby anulować pobieranie płatności cyklicznej i anulować Usługę na kolejny okres rozliczeniowy, należy po zalogowaniu się na konto Usługodawcy przejść do sekcji w profilu Moje konto -> Płatności cykliczne i tam wybrać opcję anulowania lub edycji subskrybcji.
  5. Subskrypcja wygasa po ostatnim, opłaconym dniu danego okresu subskrypcji. Odnowienia Usługi nie podlegają zwrotom.
  6. Usługobiorca korzystając z automatycznego odnowienia okresu rozliczeniowego, zobowiązany jest wybrać płatność cykliczną w systemie płatności obsługiwaną przez zewnętrznego dostawcę np. PayU).
  7. Usługobiorca w ramach usługi płatności cyklicznych ma również możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (np. PayU). Usługobiorca wybierając płatność cykliczną obsługiwaną przez zewnętrznego dostawcę zobowiązany jest zaakceptować regulamin i warunki świadczenia usług przez ten podmiot.
  8. Płatnością cykliczną jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na obciążenie karty Usługobiorcy przez Płatności cykliczne.
  9. Płatności cykliczne – polegają na cyklicznym obciążaniu karty płatniczej. Pozwala to na wyeliminowanie konieczności podawania numeru karty przy każdej płatności. To sposób dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za Usługę, polegający na automatycznym (bez udziału Usługobiorcy) pobraniu z karty płatniczej Usługobiorcy kwoty należności za Usługę.
  10. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, operator płatności ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż do rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. W tym czasie Usługodawca podejmie działania zmierzające do ustalenia z Usługobiorcą problemów z obciążeniem karty. Subskrypcja wraz z Płatnością cykliczną wygasa po ostatnim, opłaconym dniu danego okresu subskrypcji, zaś nieopłacony okres rozliczeniowy nie podlega rozpoczęciu.

 

Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością.
  2. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody spowodowane winą nieumyślną ogranicza się do sumy opłat, jakie Usługobiorca poniósł na rzecz Usługodawcy w ciągu ostatnich dwóch lat.
  3. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści oraz jego odpowiedzialność na podstawie rękojmi.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu i realizacji Usług wywołane siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu lub łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorców.
  5. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji danych użytych w Serwisie. Jednak Usługodawca nie gwarantuje aktualności tych danych i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną nieaktualność i związane z tym skutki korzystania z Serwisu.

 

Reklamacje

  1. W przypadku zastrzeżeń do funkcjonowania Serwisu lub świadczenia Usług Usługobiorca może złożyć reklamację wysyłając ją na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@easypv.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać login identyfikujący Usługobiorcę (tj. używany przez niego w Serwisie adres poczty elektronicznej), chyba że z tego adresu została wysłana wiadomość, przedmiot reklamacji (wskazanie nieprawidłowości, terminu ich wystąpienia i czasu trwania) oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
  2. Usługodawca dołoży starań, aby na reklamację odpowiedzieć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, z którego przysłano reklamację.
  3. Wszelkie inne uwagi, sugestie lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczenia usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na wyżej podany adres.

 

Wsparcie techniczne i konserwacja Serwisu

  1. W trakcie świadczenia Usług Usługobiorca może korzystać ze wsparcia technicznego Usługodawcy w zakresie przewidzianym w opcji i zakresie świadczonych Usług.
  2. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego należy wysłać zgłoszenie problemu na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: .
  3. Wsparcie techniczne Usługodawcy nie ma zastosowania do: elementów, które podlegają samodzielnej modyfikacji przez Usługobiorcę; błędów, które powstały w wyniku nieuprawnionej ingerencji Usługobiorcy w działanie Serwisu; problemów wynikających z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Usług.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace takie, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych i nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Prawa do utworów i innych treści w Serwisie

  1. Usługodawca zastrzega, że wszelkie udostępniane i użyte w Serwisie logotypy, zdjęcia, elementy graficzne oraz inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub inne przejawy własności intelektualnej Usługodawcy korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
  2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów i innych treści znajdujących się w Serwisie. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy zabronione jest: kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie, użyczanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. Usługobiorca, jako administrator danych osobowych wprowadzanych do Serwisu, powierza do przetwarzania Usługodawcy w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) dane osobowe do przetwarzania (zwane dalej „Danymi”) na zasadach i w celu określonych poniżej.
  2. Dane obejmują dane kontrahentów i pracowników lub współpracowników Usługobiorcy niebędące danymi wrażliwymi, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzonej działalności, NIP, PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, w przypadku kontrahentów również dane dotyczące wykonanych dla nich usług, informacje o ich płatnościach i inne dotyczące ich dane, które Usługobiorca wprowadzi do Serwisu, a w przypadku pracowników również pełnione przez nich funkcje i inne dotyczące ich dane, które Usługobiorca wprowadzi do Serwisu.
  3. Powierzenie Danych następuje wyłącznie w celu realizacji Usług.
  4. Przetwarzanie Danych będzie prowadzone przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług i następujący po nim minimalny okres potrzebny do usunięcia Danych z Serwisu lub przekazania ich Usługobiorcy, chyba że przepisy prawa nakładają na Usługodawcę obowiązek dłuższego przetwarzania Danych. Zleceniodawca po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Usługobiorcy, usuwa lub zwraca Usługobiorcy Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakładają na Usługodawcę obowiązek przechowywania tych Danych.
  5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług i wprowadzanie Danych do Serwisu przez Usługobiorcę w celu korzystania z Usług stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania Danych od Usługobiorcy, jako administratora Danych, dla Usługodawcy.
  6. Usługodawca przetwarza Dane w ramach wykonywania Usług przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
  7. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych robiły to wyłącznie na polecenie Usługodawcy, w celach i zakresie przewidzianych w Regulaminie, będąc zobowiązanymi do zachowania Danych w poufności w trakcie ich zatrudniania przez Usługodawcę, jak i potem.
  8. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z RODO i innymi przepisami prawa, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania Danych adekwatną do zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.
  9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Danych Usługodawca będzie, w miarę możliwości, pomagał Usługobiorcy przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje dostępne Usługodawcy, będzie pomagał Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
  10. Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 48 godzin, zgłasza je Usługobiorcy.
  11. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h RODO Usługobiorca ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych Danych spełniają postanowienia Regulaminu. Prawo do tej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Usługodawcy, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8 – 16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum dziesięciodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Usługodawca udostępni Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli Usługodawca zobowiązuje się do ich usunięcia w rozsądnym terminie wskazanym przez Usługobiorcę, nie dłuższym niż 14 dni. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym przetwarzanie Danych, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Usługodawca, mimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza Dane w sposób niezgodny z Regulaminem.
  12. Usługodawca może powierzyć Dane do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Usług. Usługobiorca wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych podwykonawcom Usługodawcy przy realizacji Usług. Podwykonawcy ci powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone w zakresie Danych na Usługodawcę. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za nie wywiązanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków odnośnie Danych. Usługodawca udostępni Usługobiorcy listę aktualnych podwykonawców na każde jego żądanie w terminie 7 dni. Powierzenie Danych do dalszego przetwarzania podwykonawcom może nastąpić w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, zgodnie z artykułem 45 ust. 1 RODO, podmiotom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku, gdy Komisja UE stwierdzi zapewnienie tam w określonym zakresie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Przekazanie Danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Usługodawcy chyba, że obowiązek taki nakładają na Usługodawcę przepisy prawa. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Usługobiorcę o tym obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  13. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych i cookies znajduje się w naszej polityce prywatności.

 

Zmiana Regulaminu

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych w bieżącym okresie rozliczeniowym Usług w opcji płatnej.
  2. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie przez wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie Usługobiorcy informacji o planowanej zmianie pocztą elektroniczną. Brak sprzeciwu Usługobiorcy wobec planowanych zmian wyrażonego w wiadomości doręczonej Usługodawcy pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od powiadomienia o planowanych zmianach jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu umowa o świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu.
  3. Zmiana danych kontaktowych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

Cesja

  1. Usługobiorcy nie mogą przenosić, udostępnić innym lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy o świadczenie Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią bez zgody Usługobiorcy będącego stroną tej umowy.

 

Klauzula salwatoryjna

  1. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu zastanie uznana przez sąd lub inny właściwy organ za nieważną lub bezskuteczną, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy.

 

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

  1. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji tej umowy albo w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, naruszający przepisy prawa lub naruszający prawa osób trzecich.
  3. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdej chwili zawiadamiając o swojej decyzji Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@easypv.pl. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług wygasa z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego Usług, a wcześniej poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. W związku z tym, iż Usługodawca oferuje dostęp do oprogramowania na zasadzie Software as a Service i nie przekazuje odbiorcy końcowemu jakichkolwiek towarów lub plików, a cały dostęp do aplikacji jest realizowany za pośrednictwem infrastruktury Usługodawcy, ustawowy obowiązek rozpatrywania zwrotów towaru zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27, nie znajduje zastosowania. Zwrot towaru zakupionego w ramach serwisu nie jest zatem technicznie możliwy, natomiast Usługobiorcy przysługuje możliwość anulowania umowy o świadczenie usług z końcem okresu rozliczeniowego.
  4. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług dane wprowadzone przez Usługobiorcę do Serwisu zostaną usunięte bez możliwości ich odzyskania. Usługobiorca powinien odpowiednio zabezpieczyć dane wprowadzone przez siebie dane do Serwisu przed rozwiązaniem Umowy, np. przez ich pobranie z Serwisu i zarchiwizowanie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone przez Usługobiorcę w wyniku rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Umowa o świadczenie Usług podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wszelkie spory powstałe na gruncie umowy o świadczenie Usług poddane zostają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów – sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 

Uzyskaj dostęp testowy!

Wypełnij poniższe zgłoszenie i otrzymaj link do środowiska testowego EasyPV na 48h!